“บล็อกข้อมูลด้านการเกษตร”
มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้น เพื่อทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรพื้นฐานทั่วไป เพื่อนำไปสู่การศึกษาเชิงลึกและศึกษาผลงานวิจัยด้านการเกษตรในลำดับต่อไป

โดยข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ทั้งหมดใน “บล็อกข้อมูลด้านการเกษตร” เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไปจากแหล่งข้อมูลเกษตรภายนอก โดยการคัดเลือก”คำค้น”ด้านการเกษตรที่มีผู้สนใจค้นหาในปริมาณสูง และนำข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป มารวบรวมไว้ในบล็อกแห่งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โดยบทความทั้งหมดนี้มิได้เป็นบทความจากงานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุนทุนแต่อย่างใด

อีกทั้งทางสวก.ได้ทำการเก็บรวบรวมสถิติของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวโน้ม และประเด็นด้านการเกษตรที่อยู่ในความสนใจ นำมาเป็นแนวทางในการผลิตงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดในการนำเสนอข้อมูลบน “บล็อกข้อมูลด้านเกษตร” ที่ สวก. จัดทำขึ้น คณะผู้จัดทำต้องขออภัยเป็นอย่างสูง และจะนำข้อคิดเห็นมาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ใช้งานต่อไป