เก๊กฮวย พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

กว่าจะเลือกเฟ้นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อสภาพการปลูกในพื้นที่สูงแต่ละแห่งจะต้องผ่านการสำรวจและทดลองหลายชนิด เพราะดินแต่ละแห่งและสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันไป อย่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายนั้น …

ดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

บนพื้นที่สูงซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ นั้นมีลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่โดดเด่นกว่าพื้นที่ราบทั่วไป ผลผลิตเด่นของพื้นที่นี้ คือ …

การพัฒนาเครื่องมือและเครือข่าย รายงานข้อมูลสาธารณภัย

ในยุคนี้ ทุกวงการต่างหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีเครือข่ายกันในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และการเกษตรกรรม …

โครงการปรับปรุง พันธุ์ถั่วลิสง ให้มีผลผลิตสูง

การปลูกพืชหลังนาที่ได้รับการส่งเสริมจากทางราชการนั้น จะเน้นในการปลูกพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากนัก และเป็นพืชผลที่มีราคา แม้ว่าเกษตรกรจะให้ความสนใจในการเลือกปลูกถั่วลิสงหลังนากันเพราะเป็นพืชที่ทนแล้งและยังช่วยบำรุงดิน แต่กลับได้ผลผลิตไม่มากพอ …

การปลูกขมิ้นชัน ในระบบเกษตรอินทรีย์

ในยุคนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรต่างๆ กลายเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ โดยพืชสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกันทั่วโลก …

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านมะค่า จังหวัดมหาสารคาม นอกจากทำนาเป็นหลักแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตออกไปขายสร้างรายได้ทุกวัน …

ยกระดับข้าวเหนียวเขี้ยวงู เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพาณิชย์

หนึ่งในพันธุ์ข้าวเหนียวที่ได้รับจากวงการอาหารทั่วโลก คือ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สินค้า GI …

การเลี้ยงปลิงทะเล ทางเลือกใหม่ส่งออกได้

รู้กันไหมว่า ปลิงทะเลยอดฮิตของสายเฮลตี้นั้น มีราคาขายในตลาด 3,000-7,000 บาทต่อกิโลกรัมกันเลย …

5H เทคโนโลยีบริหารจัดการฟาร์มโคนมสมัยใหม่

ความท้าทายในการผลิตโคนมและผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำนับเป็นโจทย์ที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยให้ยืนหนึ่งในการเป็นแหล่งผลิตสำคัญในภูมิภาคอาเซี่ยน  สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้ทีมผู้วิจัยทำการศึกษาอาหารสัตว์กว่า 200 ชนิด และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ …