Category Archives: วีดีโอความรู้

เครื่องมือบริหารจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน

เชิญชมการเสวนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาคการเกษตร ที่ สวก. ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเราเกิดความมั่นคงมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

Smart Farming กุญแจสำคัญแห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล

สวก. เร่งผลักดันและยกระดับภาคการเกษตรของประเทศไทยผ่านการกำหนดกรอบการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการในแปลงปลูกหรือแปลงเพาะเลี้ยงได้ผลผลิตที่มีดีขึ้น ทั้งการใช้หุ่นยนต์หรือใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยในการดำเนินงาน เป็นการวางแผนที่แม่นยำยิ่งขึ้นและลดการพึ่งพาแรงงาน …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิกฤตอาหารโลก กับทางออกที่อยู่ตรงหน้า

การเสวนาที่กระตุ้นเตือนถึงประเด็นความมั่นคงอาหารที่กลายเป็นหัวข้อที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนทั่วโลก เมื่อมีรายงานว่าประชากรโลกร้อยละ 10 ตกอยู่ในสภาวะขาดอาหารจนส่งผลกระทบต่อการเติบโตและยังชีพ ผนวกกับแรงกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

สวก. กับการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อเตรียมการสู้ภัยแล้ง และกรอบวิจัยเร่งด่วน

การเสวนาเกี่ยวกับการเตรียมรับมือและจัดการภัยแล้งและกรอบการวิจัยเร่งด่วน ที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดย สวก.จึงกำหนดกรอบวิจัยวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดการภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตามกรอบวิจัยดังกล่าว …

[อ่านเพิ่มเติม]

การบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ …

[อ่านเพิ่มเติม]