Tag Archives: กระทกรกฝรั่ง

กระทกรกฝรั่ง ปลูกอย่างไร

กระทกรกฝรั่ง เป็นไม้ผลที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศเขตร้อนในทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาก่อนที่จะรู้จักกันอย่างแพร่หลายและกระจายพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นประเทศเมืองร้อนทั่วโลก …

[อ่านเพิ่มเติม]