Tag Archives: การพรวนดิน

การพรวนดิน

การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีและทำให้สามารถขายผลผลิตได้ราคาดีนั้น นอกจากการคัดเลือกพันธุ์พืชที่สายพันธุ์ดีและหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลแปลงผัก สวนไร่ ผลไม้แล้ว ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกพืชก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพืชเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี

[อ่านเพิ่มเติม]