Tag Archives: กาแฟ

การปลูกกาแฟอราบิก้าในไทย

การปลูกกาแฟอราบิก้าในประเทศไทยเรานั้นแรกเริ่มเดิมทีเมื่อ 50 กว่าปีที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกในพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกพืชที่มีอนุพันธุ์ออกฤทธิ์เสพติดโดยโครงการหลวง จนสามารถให้ผลผลิตได้ดีและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก จนมรการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นกาแฟ พืชแห่งโอกาส

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มในการดื่มกาแฟเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เมล็ดกาแฟที่ปลูกได้เองในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศอยู่เสมอในแต่ละปี โดยเฉพาะการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนามและอินโดนีเซีย …

[อ่านเพิ่มเติม]