Tag Archives: ขมิ้นชัน

การปลูกขมิ้นชัน ในระบบเกษตรอินทรีย์

ในยุคนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรต่างๆ กลายเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ โดยพืชสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกันทั่วโลก …

[อ่านเพิ่มเติม]

แนวทางยกระดับการผลิตขมิ้นชันของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่การเป็น Smart Farmer

รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้สมุนไทยเป็นความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยโดยมีการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 …

[อ่านเพิ่มเติม]