Tag Archives: ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ยกระดับข้าวเหนียวเขี้ยวงู เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพาณิชย์

หนึ่งในพันธุ์ข้าวเหนียวที่ได้รับจากวงการอาหารทั่วโลก คือ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สินค้า GI …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู หนึ่งเดียวที่เชียงราย

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู หนึ่งในข้าวเหนียวของไทยที่มีลักษณะโดดเด่น และหากเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงรายก็จะยิ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974

[อ่านเพิ่มเติม]