Tag Archives: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลู

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 2)

การปลูกข้าวโพดในประเทศใช้พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเป็นหลัก ดังนั้น การปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งจึงเป็นพันธุ์ที่ไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้งโดยตรง จากรายงานการวิจัยพบว่าผลผลิตของข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นกว่าอดีต สามารถทำได้โดยการผสมผสานระหว่างการปรับปรุงพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน …

[อ่านเพิ่มเติม]