Tag Archives: จัดการน้ำ

เครื่องมือบริหารจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน

เชิญชมการเสวนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาคการเกษตร ที่ สวก. ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเราเกิดความมั่นคงมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมด้วย IoT ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

การขาดแคลนน้ำและคุณภาพเป็นปัญหาสำคัญในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่น้ำมีความจำเป็นต่อการทำการเกษตร คาบสมุทรสทิงพระ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย …

[อ่านเพิ่มเติม]