Tag Archives: ชา

วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตสวนชาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

จังหวัดน่าน จัดเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ แต่จากการสำรวจพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านพบว่า ปัจจุบันได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากด้วยการทำไร่เลื่อนลอย ส่งผลกระทบในแง่ลบโดยตรงแก่สภาพแวดล้อมเปลี่ยน …

[อ่านเพิ่มเติม]

พันธุ์ชา และเรื่องราวของ

ชาพันธุ์ต่างๆ ให้ผลผลิตยอดชาที่แต่เดิมคนจีนนำมาชงในน้ำร้อนดื่มในชีวิตประจำวันผ่านประวัติและตำนานเล่าขานถึงการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปและมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย จากเอกสารเรื่อง “ชา” ของกองเกษตรสัมพันธ์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นชาอัสสัม

ต้นชาอัสสัม คือ ต้นชาพื้นเมืองซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ถูกปลูกอย่างกว้างขวางในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง เช่น จังหวัดเชียงราย …

[อ่านเพิ่มเติม]