Tag Archives: ตู้อบ

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ถูกนำมาใช้ในการถนอมอาหารทั้งในด้านการเกษตร การประมง และอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการอบแห้งหรือการกำจัดความชื้นในตัววัตถุดิบ …

[อ่านเพิ่มเติม]