Tag Archives: ต้นกระท่อม

ต้นกระท่อมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ….ปัจจัยที่ต้องคำนึง

ต้นกระท่อม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Mitragyna speciosa เป็นต้นไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …

[อ่านเพิ่มเติม]