Tag Archives: ต้นจำปา

ต้นจำปา ไม้ดอกกลิ่นหอม

ต้นจำปาที่คอยส่งกลิ่นหอมนวลโดยเฉพาะเวลากลางคืนนั้น เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้น อย่างประเทศไทยบ้านเรา รวมไปถึง อินโดนีเซีย

[อ่านเพิ่มเติม]