Tag Archives: ต้นบ๊วย

ต้นบ๊วย ผลไม้ในตระกูลเดียวกันกับลูกพรุน

บ๊วย มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษที่คนส่วนใหญ่รู้จักกัน 2 ชื่อ คือ …

[อ่านเพิ่มเติม]