Tag Archives: ถั่วลิสง

โครงการปรับปรุง พันธุ์ถั่วลิสง ให้มีผลผลิตสูง

การปลูกพืชหลังนาที่ได้รับการส่งเสริมจากทางราชการนั้น จะเน้นในการปลูกพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากนัก และเป็นพืชผลที่มีราคา แม้ว่าเกษตรกรจะให้ความสนใจในการเลือกปลูกถั่วลิสงหลังนากันเพราะเป็นพืชที่ทนแล้งและยังช่วยบำรุงดิน แต่กลับได้ผลผลิตไม่มากพอ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย

รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและเป็นที่ต้องการของตลาดสูงเพื่อทดแทนการทำนาปรัง ซึ่งถั่วลิสงเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2562 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2)

จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ถั่วลิสงเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำตลอดฤดูปลูกน้อยกว่าข้าวและตลาดมีความต้องการสูง สาเหตุที่ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกลดลงและผลผลิตต่อไร่ของประเทศอยู่ในระดับต่ำ แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ …

[อ่านเพิ่มเติม]