Tag Archives: ถ่าน

ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ (Biochar)

ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ (Biochar) เป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรในกลุ่มวัสดุที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเปลือกของผลไม้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องอัดถ่าน เครื่องอัดเชื้อลดแรงงานคน

การทำถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มหากใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการผลิต จะทำให้การผลิตถ่านมีต้นทุนเรื่องเวลาและแรงงานลดน้อยลง และยังได้ถ่านที่มีคุณภาพ เพราะปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งในแปลงเกษตรที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนและสามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและนำไปขายสร้างรายได้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นถ่านจากไม้มะขาม …

[อ่านเพิ่มเติม]