Tag Archives: ทรัพยากรน้ำ

ชลประทานน้ำหยด แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ประเด็นเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้ทั้งในชุมชน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง ยิ่งนับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและพืชผลทางการเกษตร …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องมือบริหารจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน

เชิญชมการเสวนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาคการเกษตร ที่ สวก. ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเราเกิดความมั่นคงมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมด้วย IoT ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

การขาดแคลนน้ำและคุณภาพเป็นปัญหาสำคัญในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่น้ำมีความจำเป็นต่อการทำการเกษตร คาบสมุทรสทิงพระ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย …

[อ่านเพิ่มเติม]

แพลตฟอร์มการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการเกษตรด้วยโมบายคลาวด์คอมพิวติง

การบริหารจัดการน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (O2.7/KR2.7.4) กระบวนการผลิตทางการเกษตรพึ่งพาทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมาก ทำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในทุกภาคส่วน เพื่อจัดการกับปัญหานี้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก

ลุ่มน้ำคลองสวนหมากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปิงตอนล่าง มีเนื้อที่ 1,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการพยากรณ์ภัยแล้งสุดขีดเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำชี เพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรแม่นยำ

ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในบางฤดูกาลหรือฝนตกเป็นระยะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ การกระจายของฝนที่ไม่สม่ำเสมอในภูมิภาคต่างๆ และการจัดการน้ำที่ไม่ดีสามารถนำไปสู่สภาวะภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้น จากทางน้ำโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งประชาชนและภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในช่วงฤดูแล้ง แต่ประเทศไทยประสบปัญหาฝนแล้งอย่างต่อเนื่องและน้ำกักเก็บในเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณไม่เพียงพอ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับวางแผนปลูกข้าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และน่าน

สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น มีพื้นที่แล้งซ้ำซากประมาณ 56 ล้านไร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การชลประทาน องค์ประกอบสำคัญของการเกษตรสมัยใหม่

การชลประทานเป็นกระบวนการของการนำน้ำไปใช้ในดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตทางการเกษตร เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งการเกษตรเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ ระบบชลประทานในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาหลายปี …

[อ่านเพิ่มเติม]