Tag Archives: นวัตกรรม

นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ของโลก เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดแล้ว จะเหลือใบสับปะรดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากไร่สับปะรดจำนวนมาก  ทั้งนี้ในใบสับปะรดใบสดจะมีเส้นใยเซลลูโลสซึ่งสามารถนำแปรรูปเป็นสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ได้หลายประเภท โดยจะต้องนำใบสับปะรดสดมาผ่านกระบวนการขูดเส้นใยเพื่อให้ได้เส้นใยส่งต่อไปยังโรงงานผลิตเส้นใยเพื่อนำไปใช้ในสิ่งทอต่อไป …

[อ่านเพิ่มเติม]