Tag Archives: ปุ๋ยเร่งดอก

ปุ๋ยเร่งดอก เรื่องต้องคิดก่อนตัดสินใจใช้

ปุ๋ยเร่งดอก คือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำคัญในการกระตุ้นการออกดอกและแตกตา ซึ่งมีจำหน่ายในทั้งแบบปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมัก

[อ่านเพิ่มเติม]