Tag Archives: ปูทะเล

ปูทะเล กับความนิยมในการบริโภคที่เพิ่มสูงมากขึ้น

ปูทะเล อาหารอันโอชะที่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่นับวันจะมีปริมาณลดน้อยถอยลง สวนทางกับความนิยมในการบริโภคที่เพิ่มสูงมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นการเลี้ยงปูทะเลทั้งเพื่อการเพิ่มจำนวนผลผลิตและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูไปพร้อมกัน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเค็มชนิดอื่นบางรายหันมาเลี้ยงปูทะเลแทน …

[อ่านเพิ่มเติม]