Tag Archives: ผลิตภัณฑ์

การเพิ่มมูลค่าสำหรับของเหลือใช้จากห่วงโซ่การผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้งอินทรีย์เพื่อการส่งออกด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

กล้วยเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน เกาหลี …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด และการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้ประกอบการในโครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันผู้บริโภคให้การยอมรับสมุนไพรมากขึ้น ทำให้สมุนไพรถูกนามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง หากผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ผลิตออกมาอย่างถูกต้องและมีคราสินค้าที่ดี จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น  ก่อให้เกิดการบริโภคซ้ำ …

[อ่านเพิ่มเติม]