Tag Archives: พลังงานแสงอาทิตย์

ต้นแบบการพัฒนาระบบผลิตน้ำเพื่อการเกษตรจากอากาศโดยใช้ความเย็นพื้นดินร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบันการเกษตรของประเทศเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภาวะโลกร้อนและวิกฤตภัยแล้ง โดยภัยแล้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนน้ำ ขาดความชุ่มชื้น …

[อ่านเพิ่มเติม]