Tag Archives: พันธุ์ข้าว

การพัฒนาพันธุ์ข้าวรูปลักษณ์ใหม่ผลผลิตสูง และคุณภาพดี

ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตคนไทยและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ข้าวเป็นพืชที่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้ ถึงแม้ประเทศไทยจะผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกเป็นสินค้าหลักได้ แต่ยังพบว่ามีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างน้อย สาเหตุสำคัญคือ …

[อ่านเพิ่มเติม]