Tag Archives: พืชคลุมดิน

พืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะและชะล้างพังทลายของดิน

พื้นที่ยิ่งลาดเอียงยิ่งต้องใส่ใจการปลูกพืชคลุมดิน และยังมีประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณน้ำในดิน ช่วยควบคุมโรคและกระตุ้นความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดินจึงถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวในการปรับปรุงสมบัติดินและเป็นการวางแผนในการจัดการฟาร์ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน …

[อ่านเพิ่มเติม]