Tag Archives: มะขามเปรี้ยว

การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมมะขามเปรี้ยวไทย

ปัจจุบันความต้องการมะขามเปรี้ยวมีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2549) แม้ว่ามะขามจะเป็นพืชยืนต้นที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย …

[อ่านเพิ่มเติม]