Tag Archives: ระบบน้ำ

ต้นแบบการพัฒนาระบบผลิตน้ำเพื่อการเกษตรจากอากาศโดยใช้ความเย็นพื้นดินร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบันการเกษตรของประเทศเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภาวะโลกร้อนและวิกฤตภัยแล้ง โดยภัยแล้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนน้ำ ขาดความชุ่มชื้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การชลประทาน องค์ประกอบสำคัญของการเกษตรสมัยใหม่

การชลประทานเป็นกระบวนการของการนำน้ำไปใช้ในดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตทางการเกษตร เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งการเกษตรเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ ระบบชลประทานในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาหลายปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

ระบบการให้น้ำ เลือกที่ใช่ ให้ประโยชน์

ระบบการให้น้ำ เป็นเรื่องของการวางแผนการรดน้ำสำหรับการทำการเกษตร เพื่อการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด และลดค่าใช้จ่ายในด้านของแรงงานการให้น้ำลงและยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การให้น้ำต้นพืชนั้นช่วยสร้างความชื้นให้เหมาะสมกับชนิดของพืช …

[อ่านเพิ่มเติม]

การประเมินความเสี่ยงภัยน้ำท่วมเชิงพลวัตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามผังเมือง

อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับมนุษย์ทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายประการ หากเกิดในพื้นที่เมือง จะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังทำให้การสัญจรทางบกติดขัดหรือไม่สามารถเดินทางได้เลย เกิดน้ำเน่าเหม็นในพื้นที่ที่น้ำขังเป็นเวลานาน เกิดขยะจำนวนมากภายหลังน้ำ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การบูรณาการระบบ GIS กับแบบจำลอง HEC RAS เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ขนาดใหญ่

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทยจึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในน้ำต้นทุนเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นอยู่ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ศึกษาการประมาณค่าปริมาณฝนและน้ำท่าบริเวณเขื่อนลำปาวลุ่มน้ำชี

การประมาณข้อมูลปริมาณน้ำฝน (Watershed Management) เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวัง …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

รัฐบาลไทยได้ผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยกลุ่มเกษตรและอาหารใช้เทคโนโลยีชีวภาพ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องจักรกลชลศาสตร์ที่สำคัญต่อการเกษตร

เครื่องปั๊มน้ำ หรือ เครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องจักรกลชลศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเครื่องจักรชนิดนี้จะเปลี่ยนพลังงานกลให้ยกน้ำให้สูงขึ้นและดึงน้ำในท่อให้ไหลได้เร็วขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

คลองไส้ไก่ ระบบชลประทานในแปลงเกษตร

คลองไส้ไก่ คือ คลองขนาดเล็กที่ถูกออกแบบโดยมีลักษณะคล้ายไส้ไก่ที่มีขนาดเล็กและคดเคี้ยว โดยขุดคลองลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทำการเกษตรของเรา เพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำ …

[อ่านเพิ่มเติม]