Tag Archives: อินทรีย์

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ แบบแม่นยำ

การบริหารจัดการพืชไร่แปลงใหญ่อย่างมันสำปะหลังในวิถีเกษตรอินทรีย์นั้น สิ่งสำคัญคือการจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ด้วยการงดปุ๋ยเคมีแต่ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ดินที่ต้องดูแลอย่างแม่นยำ การให้น้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่มีการปนเปื้อนอย่างคุ้มค่าผ่านระบบน้ำหยดเพื่อให้ต้นมันสำปะหลังได้รับน้ำอย่างเหมาะสมและไม่สิ้นเปลืองน้ำจนเกินไป …

[อ่านเพิ่มเติม]