Tag Archives: เกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง เพื่อเศรษฐกิจแบบเพียงพอ

เกษตรพอเพียง คือการทำเกษตรกรรมโดยน้อมนำเอาพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้

[อ่านเพิ่มเติม]