Tag Archives: เก๊กฮวย

เก๊กฮวย พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

กว่าจะเลือกเฟ้นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อสภาพการปลูกในพื้นที่สูงแต่ละแห่งจะต้องผ่านการสำรวจและทดลองหลายชนิด เพราะดินแต่ละแห่งและสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันไป อย่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายนั้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

บนพื้นที่สูงซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ นั้นมีลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่โดดเด่นกว่าพื้นที่ราบทั่วไป ผลผลิตเด่นของพื้นที่นี้ คือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปลูกเก๊กฮวย รวยกว่าที่คิด

งานวิจัยใดที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ สวก.พร้อมสนับสนุนทุนวิจัย  งานวิจัยเรื่องเครื่องอบแห้งดอกเก็กฮวยเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ช่วยให้การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตดอกเก็กฮวย ช่วยลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังลดความสิ้นเปลืองพลังงาน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณของวัตถุดิบที่เกษตรกรบนพื้นที่โครงการหลวงดอยสะโงะที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง …

[อ่านเพิ่มเติม]

เก๊กฮวย ดอกสีเหลือง เรืองค่า

เก๊กฮวย ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า Chrysanthemum เป็นพืชที่ให้ดอกสีขาวและสีเหลืองตามพันธุ์ที่เพาะเลี้ยง …

[อ่านเพิ่มเติม]