Tag Archives: เครื่องมือการเกษตร

จอบ อุปกรณ์สารพัดประโยชน์

จอบ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า hoe เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในเกษตรกรรมและการก่อสร้าง

[อ่านเพิ่มเติม]