Tag Archives: แอพพลิเคชั่น

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

รัฐบาลไทยได้ผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยกลุ่มเกษตรและอาหารใช้เทคโนโลยีชีวภาพ …

[อ่านเพิ่มเติม]