Tag Archives: ไม้น้ำ

สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายน้ำจืด

สาหร่ายหางกระรอก มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Hydrilla เป็นพรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำที่มีช่วงชีวิตในการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ โดยอาศัยอยู่ใต้น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป …

[อ่านเพิ่มเติม]