Tag Archives: ไส้เดือนฝอย

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารสกัดจากหญ้าแฝกหอม เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงผลิตพริกปลอดภัย

ปัจจุบันการผลิตพืชผักปลอดภัยนั้นเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ความสนใจเกี่ยวข้องกับ สุขภาพ และอาหาร เริ่มเข้ามีบทบาทในชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ไส้เดือนฝอย กำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ

ไส้เดือนฝอย ถือเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่ง ที่เข้าทำลายระบบรากของพืช เป็นตัวการทำให้เกิดโรครากปม ทำให้พืชเสียหาย

[อ่านเพิ่มเติม]