สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ข้าวโพดหวาน พืชไร่ในกระแส

ข้าวโพดหวาน ที่เราพบเห็นและรู้จักกันมากจะอยู่ในรูปแบบของข้าวโพดต้ม หรือนึ่งตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งยังมีการแปรรูปเป็นข้าวโพดพร้อมรับประทานในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ห้างสรรพสินค้าทั่วไปอีกมากมาย นอกจากนี้แล้วข้าวโพดหวานยังเป็นวัตถุดิบสำหรับการใช้ทำแป้งขนมปัง หรือแม้แต่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารขนมขบเคี้ยวบางประเภทอีกด้วย  และยังนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน้ำข้าวโพดหวานบำรุงสุขภาพ ที่มีรสชาติหวานอร่อยจากข้าวโพดโดยไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งรสชาติแต่อย่างใด จนทำให้ข้าวโพดหวานเป็นที่นิยมทั้งในบ้านเราและต่างประเทศ จึงทำให้บ้านเรามีการปลูกข้าวโพดหวานทั้งไว้ค้าขายภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศอีกด้วยครับ ซึ่งประเทศไทยเรามีความได้เปรียบในเรื่องของภูมิอากาศที่เอื้อต่อการปลูกมากกว่าประเทศเมืองหนาว และแสงแดดที่จัดยาวนานกว่าประเทศอื่นๆ และสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดสำคัญ ด้วยต้อนทุนการขนส่งที่ได้เปรียบประเทศแหล่งผลิตอื่นทีอยู่ต่างทวีป

ข้าวโพดหวานเป็นไม้ล้มลุกที่มีระบบรากฝอย ลำต้นตั้งตรงมีลักษณะเป็นข้อปล้องขนาดเท่าๆ กัน มีลำต้นสูงประมาณ 198 เซนติเมตร  แต่ละต้นจะมีส่วนสูงใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อปลูกข้าวโพดหวานไว้หลายๆ ต้นก็จะมีลักษณะขึ้นเรียงกันเป็นแถว เป็นระเบียบเรียบร้อยคล้ายกับการปลูกข้าวสาลี ข้าวโพดหวานจะให้ผลสีเหลือง มีรสหวานหอม

การปลูกข้าวโพดหวานควรเลือกพื้นที่ในการปลูกเป็นที่ราบ มีความลาดชันน้อยและไม่เอียงจนเกินไป และควรปลูกในบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ไม่มีน้ำท่วมขัง ดินที่ใช้ในการปลูกควรเป็นดินร่วน ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือแม้แต่ดินร่วนเหนียวก็ตาม มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ประมาณ 5.5-6.5  หรืออาจจะสังเกตได้ว่า หากดินบริเวณนั้นสามารถปลูกพืชยางพาราหรือพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะสั้นได้ ก็เป็นดินที่ไม่มีความเป็นกรดด่างไม่มากจนเกินไป

เมื่อได้บริเวณที่จะปลูกแล้วให้ทำการไถดะและไถแปร โดยให้ตากดินไว้จากการไถครั้งแรกประมาณ 4-5 วัน ก่อนที่จะทำการไถดะและไถแปรอีกครั้ง จากนั้นก็ให้หว่านปุ๋ยคอกผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ก่อนที่จะขุดหลุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างแถวและต้น  50 * 50 เซนติเมตร  จากนั้นให้นำเมล็ดข้าวโพดลงปลูกและกลบดินในทันทีให้เรียบร้อย หากช่วงที่ปลูกไม่ใช่หน้าฝนก็ควรที่จะรดน้ำทันทีหลังปลูก จากนั้นก็ให้รดน้ำเพียง 2 วันครั้ง เมื่อเมล็ดเริ่มแตกยอดออกกิ่งก็ให้รดน้ำเพียง 3-4 วันครั้ง 4-5 วันครั้ง แต่ถ้าหากเป็นการปลูกข้าวโพดหวานในดินร่วนปนทรายหรือดินทรายแล้วข้าวโพดหวานแตกยอดออกกิ่งแล้วควรที่จะรดน้ำเพียงแค่ 2-3 วันต่อครั้งเท่านั้นครับ  โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุประมาณ 10-11 สัปดาห์หลังการปลูกครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook