สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โรคราสนิมในพืช

เมื่อพูดถึงโรคพืชแล้ว ราสนิม เป็นโรคพืชอีกโรคหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับต้นพืชพันธุ์รวมทั้งยังทำให้ผลผลิตน้อยลง สร้างความเสียหายให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่พบเจอโรคพืชราสนิมในต้นพืช หรือ ผลผลิตของพืชที่ปลูก โรคราสนิมจะมากับสปอร์พืช หรือ ใบพืชที่มีเชื้อราอันก่อให้เกิดโรคสนิมกับต้นพืช และยังสามารถแฝงตัวอยู่ในดิน และอาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกได้ด้วยครับ ก่อนที่จะอาศัยตัวกลางคือ ความชื้น หรือสภาพอากาศหนาวเย็น จนทำให้ราสนิมแสดงอาการขึ้นมาได้ ทั้งนี้ราสนิมยังอาศัย ลม และ ฝน เพื่อสาดพัดพาเชื้อราดังกล่าวมาติดต้นพืชของเราได้ ส่งผลให้ผลผลิตน้อยลงในฤดูกาลดังกล่าว โดยเฉพาะฤดูฝนที่สามารถพบเจอราสนิมได้ง่าย และสามารถเกิดโรคได้กับพืชพรรณทุกชนิด แม้แต่ไม้ดอกก็ตาม และยังพบเจอได้ง่ายในพืชประเภทถั่ว โดยเมื่อพืชดังกล่าวเป็นโรคราสนิมแล้ว ใบพืชจะค่อยๆเหี่ยวลงและทำให้ได้ผลผลิตช้าและลดลงอีกด้วยครับ

โรคราสนิมมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลบนบริเวณใบของพืช มีลักษณะเป็นได้ทั้งจุดเล็กๆ หรือขยายวงกว้างเป็นจุดใหญ่ตามระยะการระบาดของเชื้อ  และสามารถเกิดได้ทั้งบนใบและลำต้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นโรคนี้แสดงอาการบริเวณใบมากกว่า เพราะเป็นส่วนที่ติดโรคได้ง่าย ทั้งยังเกิดขึ้นได้บนใบอ่อนและใบแก่ของพืช โดยมีลักษณะจุดสีน้ำตาลเมื่อมองหลังใบจะเป็นสปอร์สีน้ำตาล หากสัมผัสแล้วจะมีสีน้ำตาลลอกติดมือคล้ายกับสนิมเหล็ก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ โรคราสนิม นั่นเองครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook