สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี อุ้มน้ำได้น้อย

ดินร่วนปนทราย คือ เนื้อดินชนิดหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อการรับและระบายน้ำ การกักเก็บธาตุอาหาร โดยดินชนิดนี้จะเป็นการรวมกันของอนุภาคดินขนาดใหญ่อย่างทรายเข้าไว้ด้วยกันแต่ไม่ยึดเกาะกันแน่นนัก เนื้อสัมผัสไม่เนียนแน่น แต่จะรับรู้ได้ถึงการแตกตัวเป็นเม็ด ๆ สากมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี อุ้มน้ำได้น้อย เพราะเมื่อให้น้ำไป น้ำจะไหลผ่านออกไปได้ง่าย และไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารพืชได้ดีนัก เป็นดินที่มีโอกาสเกิดการพังทลายและชะล้างหน้าดินได้ง่าย เพราะขาดการยึดตัวของเม็ดดิน หากจะทำการเพาะปลูกควรทำการปรับปรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  โดยการเติมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และเศษอินทรียวัตถุต่างๆ รวมถึงการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบดินด้วย

การปลูกพืชต่างๆ นั้น เราจำเป็นต้องคำนึงถึงเนื้อดินของแปลงปลูกของเราเป็นสิ่งแรก เพราะเมื่อเราทราบว่า เนื้อดินเป็นเช่นไร เราจะได้วางแผนพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับดิน หรือจะวางแผนปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชที่เราต้องการปลูกได้ รวมไปถึงการจัดเตรียมระบบชลประทานให้เหมาะสมกับสภาวะการอุ้มน้ำของดิน หากเป็นดินร่วนปนทรายแล้ว อาจจะต้องเตรียมวัสดุคลุมดินไว้ด้วย เพื่อช่วยซึมซับความชื้นในดินไว้แก่พืชบางชนิดที่อาจจะต้องการน้ำในแต่ละช่วงวัย และควรปลูกพืชคลุมดินแซมเป็นระยะเพื่อช่วยบรรเทาการคลายน้ำของดินในแปลงเกษตรของเราได้

จะเห็นได้ว่าทุกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนั้นมีผลต่อวงจรการผลิตพืชผลของพวกเราทั้งสิ้น ทั้ง ดิน น้ำ แสงแดด เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย พันธุ์พืช เราจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบ สำหรับพืชผลที่สามารถปลูกในดินร่วนปนทรายได้นั้นมีหลายอย่าง แต่จะต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอ เช่นมะม่วง ซึ่งต้องใช้น้ำค่อนข้างเยอะในช่วง 2 ปีแรก แต่เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินสภาพนี้ เนื้อของผลมะม่วงจะมีความเนียน รสชาติดี ส่วนพืชอีกชนิดคือ มะพร้าว ที่ปลูกได้ดีทั้งดินทรายและดินร่วนปนทราย ส่วนพืชผักที่พอปลูกได้ ก็คือพริกและมะเขือครับ หากมีพื้นที่กว้างยังสามารถปลูกมันสำปะหลังหรือสับปะรดก็ยังได้ครับ ขอเพียงดินไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปและมีน้ำพอเพียง เราก็ย่อมได้ผลผลิตที่ดีไม่น้อยครับ

นอกจากนี้ยังมีไม้ประดับที่ทนแล้งและไม่ต้องการธาตุอาหารมากหลายชนิดที่สามารถได้ดีในดินร่วนปนทราย ซึ่งหากเราสามารถทำการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ ผลิตเป็นไม้กระถางส่งขายไปยังพื้นที่ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้ไม่น้อยเลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook