สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ถูกนำมาใช้ในการถนอมอาหารทั้งในด้านการเกษตร การประมง และอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการอบแห้งหรือการกำจัดความชื้นในตัววัตถุดิบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วกระบวนการทำงานจะเริ่มจากการก่อให้เกิดความร้อนไปยังตัววัตถุดิบที่เราต้องการถนอมอาหาร และทำการอบไล่ความชื้นหรือทำให้แห้งโดยใช้ความเร็วลมแบบค่าคงที่ แล้วจึงลดความเร็วลมลงจนได้ผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการ ซึ่งเครื่องที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง เพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงานจากถ่านหินลงได้ และประเทศไทยเรายังเป็นประเทศโซนร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ที่มีแสงแดดแรง ทำให้เราสามารถนำมาประโยชน์ได้อย่างมาก

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์แทนการตากแห้ง การอบลมร้อน และการอบเยือกแข็ง ที่มีความสะดวกมากขึ้นและยังลดค่าใช้การในการถนอมอาหารลงได้ เพราะใช้แหล่งความร้อนที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ก่อนที่เราไม่ได้ใช้ตู้แบบนี้ คนรุ่นก่อนๆ ก็ใช้การตากแห้งจากแสงแดดกันอยู่แล้ว แต่พบปัญหาการปนเปื้อนต่างๆ และเรื่องของสุขอนามัย ที่มักจะมีแมลงต่างๆ บินมาตอมวัตถุดิบ และหากอยู่ช่วงฤดูฝนยังจะทำให้วัตถุดิบเกิดเชื้อราจนสร้างความเสียหายได้อีกด้วย

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่างกันไปตามกำลังการผลิตที่เราต้องการ ทั้งนี้ระบบการอบแห้งยังถูกแบ่งออกเป็น อบแห้งระบบ Passive อบแห้งระบบ Active และระบบ Hybrid  โดยระบบ Passive เป็นระบบที่ตู้อบจะใช้เพียงพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้ใช้พัดลมมาช่วยในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อน ซึ่งเป็นตู้อบที่มักใช้กันในบ้านเรือนมากกว่าจะใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ส่วนการอบแห้งแบบ Active จะใช้พัดลมช่วยถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุดิบที่เราต้องการถนอมอาหารเพื่อไล่ความชื้น ส่วนเครื่องในระบบ Hybrid จะนำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ไปใช้ร่วมกับความร้อนประเภทอื่น เช่น พลังงานไฟฟ้า เหมาะกับพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดเวลาในการอบได้

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบโค้งหรือพาราโบลิก ถือเป็นตู้อบที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของขนาดที่ไม่ใหญ่เทอะทะและมีน้ำหนักเบา โยกย้ายได้สะดวก โดยใช้รังสีอินฟราเรดจากพระอาทิตย์ทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในตู้อบ เมื่อวัตถุดิบที่ได้จากภาคการเกษตร ประมงหรือปศุสัตว์ ได้รับความร้อนก็จะขับความชื้นออกจากวัตถุดิบ โดยมีพัดลมระบายอากาศช่วยระบายความชื้นออกจากตู้อบ ซึ่งกระบวนการทำงานจะเหมือนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่าจึงเหมาะสมกับกำลังการผลิตที่ไม่มากนักที่ต้องการคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้น ถูกสุขลักษณะ และสามารถถนอมอาหารได้ยาวนานยิ่งขึ้น

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook