สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การอนุบาลลูกไก่ ปฐมบทแห่งการเลี้ยงไก่

การอนุบาลลูกไก่ คือ การเลี้ยงดูลูกไก่แรกเกิด หากเป็นการเลี้ยงไก่ในจำนวนไม่มาก มักจะให้แม่ไก่ทำหน้าที่ดูแลลูกเจี๊ยบกันเอง แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่ในปริมาณที่มากเพื่อหวังผลทางการค้าหรืออุตสาหกรรม เน้นเรื่องของผลผลิตสูง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ ไก่บ้าน หรือ ไก่ไข่ ผู้ดูแลฟาร์มจึงต้องให้ความใส่ใจและดูแลอย่างมาก เพราะเป็นห้วงเวลาที่สำคัญต่อการรอดการเติบโตของไก่และการให้ผลผลิต

การจัดเตรียมโรงเรือนในการอนุบาลลูกไก่และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะนำลูกไก่เข้ามาอนุบาลเสมอ โดยต้องมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยการนำอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือที่จัดหาให้ใหม่มาล้างให้สะอาดและพ่นฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย บริเวณพื้น หลังคา และตาข่ายล้อมโรงเรือนให้ล้างและพ่นน้ำยาเช่นกัน หลังจากนั้นงดการเข้า-ออก รอเวลานำลูกไก่เข้าพื้นที่ ก่อนที่จะเริ่มใช้โรงเรือนประมาณ 3 วัน ให้นำ แกลบหรือขี้เลื่อยที่ผ่านการตากแดดฆ่าเชื้อแล้วมาปูพื้นหนาราว 3-4 นิ้วและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทั่วอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ให้เตรียมอุปกรณ์ใส่น้ำและอาหารและเครื่องกกลูกไก่ ในอัตรา 1 เครื่องกกต่อลูกไก่ 500 ตัว            ให้เปิดเครื่องกกไว้ 4 ชั่วโมงก่อนที่จะนำลูกไก่เข้าโรงเรือน และเติมน้ำและวิตามินต่างๆรอไว้ใกล้เครื่องกก เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม แล้วจึงนำไก่เข้าโรงเรือนด้วยความทะนุถนอม

สำหรับจุดให้อาหารและน้ำลูกไก่ ควรเตรียมไว้ 1 ชุด ต่อลูกไก่ 25 ตัว โดยให้อาหารลูกไก่ครั้งละไม่มากและให้ถี่ๆ  โดยกะระยะให้ไก่กินอาหารให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อกกระตุ้นให้ไก่กินอาหารมากขึ้น ทำให้ไก่เจริญเติบโตได้เร็ว และเมื่อไก่โตขึ้นมีอายุราว 2-3 เดือน ต้องเพิ่มจุดให้อาหารและน้ำเป็น 1 ชุดต่อไก่ 10-12 ตัวเท่านั้น ทั้งนี้อุปกรณ์เหล่านี้ต้องทำการล้างทำความสะอาดทุกวัน เพื่อให้ไก่ห่างไกลเชื้อโรคมากที่สุด

การตัดปากลูกไก่ในช่วงอนุบาลนั้นหากไม่ได้ตัดออกตั้งแต่วันแรก ให้ไปตัดในวันที่ 6-8 หลังจากเกิด เพราะเป็นช่วงที่ไก่จะไม่เสียเลือดมากนักเพราะไม่ไวต่อการกระตุ้นนัก ซึ่งการตัดปากนี้จะช่วยการสูญเสียอาหารจากการหล่นเมื่อไก่จิก และป้องกันไม่ให้ลูกไก่จิกขาหรือจิกกันเอง ให้สังเกตอาการลูกไก่อย่างใกล้ชิด หากพบลูกไก่ที่อ่อนแอให้แยกออกจากโณงเรือนและทำการกำจัดในทันที ป้องกันอย่าให้ลมปะทะตัวลูกไก่ อาจจะใช้ผ้าม่านบังลมไว้ในช่วงอนุบาลไก่ ส่วนพื้นโรงเรือนต้องหมั่นกลับวัสดุรองพื้นเสมอ หากพบวัสดุรองพื้นเปียกให้แยกออกมาและนำวัสดุใหม่ไปเพิ่มเติมทดแทน การให้วัคซีนไก่ในช่วงนี้ต้องปฏิบัติด้วยเคร่งครัดตามตารางเพื่อให้ไก่แข็งแรงและป้องกันโรคต่างๆ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook