สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หน่อไม้ฝรั่ง ผักมากประโยชน์

หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชผักที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เพราะเป็นพืชที่มีแนวโน้มในด้านความต้องการของตลาดสูง ทั้งการส่งออกในรูปแบบสดและอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งทำให้เกษตรกรหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันมากขึ้น หน่อไม้ฝรั่งมีทั้งชนิดหน่อสีขาวซึ่งใช้สำหรับแปรรูป ปลูกกันมากในจังหวัดสุพรรณบุรี และชนิดหน่อสีเขียวซึ่งใช้รับประทานสด ซึ่งปลูกกันมากในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี และนครราชสีมา

การให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งสีขาวหรือสีเขียวขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันครับ ประเทศในเขตยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น จะเก็บหน่อไม้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เพราะสภาพอากาศไม่เหมาะสม ในขณะที่ประเทศไทยนั้นสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งได้ตลอดทั้งปี เราจึงควรใช้ความได้เปรียบนี้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกในช่วงเวลาที่ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ครับ

หน่อไม้ฝรั่งสีเขียวจะใช้บริโภคสดหรือแช่แข็งเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบหน่อเขียวนี้จะยุ่งยากกว่าหน่อขาว เนื่องจากผู้ปลูกต้องควบคุมคุณภาพของหน่อให้ได้มาตรฐาน คือต้องให้หน่อมีความยาวประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตร  นอกจากนี้ปลายของหน่อซึ่งมีก้านใบเล็กๆ จะต้องไม่บาน หน่อไม่โค้งหรือคดงอ และควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 0.8 เซนติเมตรจึงจะขายได้ราคาดี

สำหรับหน่อไม้ฝรั่งสีขาวจะถูกคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดด จึงทำให้หน่อที่ได้เมื่อถอนออกมามีสีขาว ซึ่งหน่อขาวไม่จำเป็นต้องรักษาคุณภาพในเรื่องของรูปร่างและขนาดมากเหมือนกับหน่อเขียว เนื่องจากหน่อขาวจะต้องนำมาตัดส่วนที่มีตำหนิออกก่อนที่จะนำลงไปบรรจุในกระป๋อง ดังนั้นหน่อขาวจึงขายได้ราคาถูกกว่าหนองเขียว

ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้แก่ดินที่มีเนื้อดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง มีหน้าดินลึกและการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางขึ้นไป ดังนั้นการเลือกพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งจึงมีข้อควรพิจารณาดังนี้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ถ้าดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับปรุงดินประมาณ 150-200 กิโลกรัมต่อไร่ความลึกของชั้นหน้าดินในการปลูกดอกไม้ฝรั่งควรมีชั้นของดินลึกตั้งแต่ 50 cm ถึง 1 เมตร การปลูกเพื่อผลิตหน่อขาวจำเป็นต้องใส่อินทรียวัตถุและปุ๋ยหมักพอสมควร ในเขตพื้นที่ลุ่มจำเป็นต้องปลูกหน่อไม้ฝรั่งในแปลงผักแบบยกร่อง ขนาดความกว้างของแปลงประมาณ 4-5 เมตร ความกว้างของร่องประมาณ 1 เมตร ลักษณะพื้นที่เพาะปลูกที่ดีควรมีลักษณะ เป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงาของต้นไม้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ

การเลือกเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งที่ดีควรจะมีอัตราความงอกสูง มีความบริสุทธิ์ตรงตามที่กำหนดไว้ เมล็ดพันธุ์ที่บรรจุกระป๋องจำหน่ายในปัจจุบันหนัก 1 ปอนด์ สามารถเพาะเมล็ดแล้วให้ต้นกล้าสำหรับย้ายปลูกได้ 2-4 ไร่ โดยจะใช้พื้นที่เพาะกล้าประมาณ 500 ถึง 600 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราความงอกของเมล็ด ตลอดจนเทคนิคและวิธีการเพาะกล้าของเพื่อนๆเกษตรกรครับ ถ้าเพื่อนๆ เกษตรท่านใดมีพื้นที่ตามที่ผมเล่า ลองศึกษาเพิ่มเติมและลงมือปลูกสร้างโอกาสทำเงินกันนะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook