สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ไม้ล้อม ไม้ประธานพร้อมใช้ ตลาดใหญ่ที่เติบโต

การย้ายต้นไม้ใหญ่ที่ยังเจริญเติบโตได้ดีอยู่จากจุดหนึ่งไปยังที่หมายใหม่ เรามักเรียกกันว่าการขุดล้อม ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Transplanting ปัจจุบันเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้น ทำให้ต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นทำลายเป็นจำนวนมากในเขตเมืองเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการสร้างตึกรามบ้านช่อง ในทางกลับกันคนเมืองก็ต้องการความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ แต่กว่าจะเพาะพันธุ์ กว่าจะเติบโตใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างเนื้อไม้ สร้างฟอร์มให้เห็นเป็นไม้ใหญ่ตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแต่ละต้นเพื่อจะอาศัยร่มเงาและประโยชน์ได้

ดังนั้นจึงเกิดธุรกิจขายต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีฟอร์มสวย ติดดอกติดผล ด้วยการขุดล้อมจากแหล่งปลูกเดิมไปยังปลายทางที่ลูกค้าต้องการ โดยจะต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการขุดล้อมและขนส่ง เพื่อให้ต้นไม้ได้รับความบอบช้ำน้อยสุด

การคัดเลือกไม้ที่จะทำการขุดล้อมจะต้องพิจารณาชนิดของระบบของราก หากเป็นชนิดที่มีรากอ่อนแอแล้วอาจไม่เหมาะ เพราะเสี่ยงที่ต้นไม้จะตายได้ แต่บางชนิดที่แม้จะมีระบบรากที่แข็งแรงมาก อย่างเช่น ต้นไทร หากมีการขุดย้ายก็ยังต้องระวังไม่น้อย โดยส่วนใหญ่เราการล้อมไม้ที่มีระบบรากฝอยจะมีราคาย่อมเยากว่าระบบรากแก้ว

อย่างไรก็ตามเรายังต้องพิจารณาในส่วนของคุณภาพของลำต้น เลือกไม้ที่เจริญในดินที่มีอินทรียวัตถุสูง มักเป็นไม้ที่ชอบดินร่วนผสมดินเหนียว ลักษณะลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ บริเวณลำต้นไม่มีบาดแผลจากการถูกทำลายโดยแมลงหรือโรคพืช ทรงพุ่มสวยสมดุล ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป และต้องไม่อยู่ในระยะผลิใบอ่อนด้วย เพราะเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำและธาตุอาหารสูง

สถานที่ดั้งเดิมของต้นไม้ที่จะทำการล้อมนั้นมีผลต่อความแข็งแรงของราก หากเป็นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่มีพายุลมแรงมาก พื้นที่ชันและลาด หน้าดินถูกทำลาย จะทำให้รากไม้ไม่แข็งแรง หากมีการขุดย้ายจะมีความเสี่ยงที่พืชจะตาย

แม้ตลาดไม้ล้อมจะเติบโตอย่างมาก เพราะการขยายตัวของชุมชนเมืองและความต้องการลดภาวะโลกร้อนในเขตเมือง แต่ยังมีผู้ชำนาญไม้ล้อมที่แท้จริงได้ไม่มากนัก เพราะไม่ใช่เพียงความรู้ในเรื่องพรรณไม้และการเกษตรเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการขุดล้อม การถ่วงน้ำหนักระหว่างขนย้าย และต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดีเยี่ยม เพราะในแต่ละวันจะต้องขนส่งไม้หลากหลายชนิดไปยังลูกค้าในเส้นทางต่างๆ ซึ่งมีความท้าทายในหน้างานแตกต่างกันไป ทำให้ตลาดยังคงต้องการผู้ประกอบการจำหน่ายและบริการไม้ล้อมอีกมาก หากใครจะผันตัวมาเอาดีทางนี้ ก็ถือว่ามีโอกาสที่กว้างทีเดียวครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook