สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ตรวจตราให้ถี่ กำจัดทันทีเมื่อพบเห็น

โรคพืชหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชไม่ว่าจะจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือไส้เดือนฝอยและสิ่งใดๆ ก็ตาม จนทำให้ต้นพืชและพืชผลได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ดีของต้นพืชหรือการด้อยคุณภาพของผลผลิต ล้วนแล้วแต่สร้างความกังวลให้แก่เกษตรกรทั้งสิ้น เพราะเปาหมายของเกษตรกรทุกคนคือ การได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอในการสร้างอาชีพ นอกจากนี้โรคพืชยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพราะเกษตรกรต้องมีต้นทุนในการป้องกันและควบคุมโรคพืชเพิ่มมากขึ้น หากผลผลิตมีไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทสตามไปด้วย

โรคพืชสามารถเกิดได้จากสภาพแงดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอยและไฟโตพลาสมา แต่วันนี้เราจะนำเรื่องของโรคที่เกิดจากเชื้อรามาเล่าว่าโรคหลักๆ มีอะไรกันบ้าง โดยเอรานั้นจะเข้าไปรุกรานพืชด้วยการสร้างสปอร์ออกเป็นใยบางๆ เข้าไปในส่วนต่างๆของพืชและคืบคลานทำลายเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืช จนก่อให้เกิดโรคพืชต่างๆ

เชื้อราบางชนิดจะก่อให้เกิดโรครากเน่าและโคนเน่า โดยมักจะระบาดแพร่เชื้อในพื้นที่ที่มีความอับชื้นและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่อง จนรากและลำต้นที่ชื้นจัดจะเกิดอาการ กิ่งและใบแห้งคาต้น คล้ายใบโดนแดดเผาตั้งแต่โคนใบจรดปลายใบ บริเวณรากและโคนต้นจะมีอาการเน่าเปื่อยจนพืชอาจจะตายไปในที่สุดเพราะรากซึ่งเป็นส่วนดูดซึมธาตุอาหารเน่า ส่วนโรคราดำ ที่มักจะมีเพลี้ยแป้งและเพลี้ยจักจั่นเป็นพาหะ โดยจะดูดน้ำหวานและขับถ่ายออกมาเกาะติดบนส่วนต่างๆ ของต้นพืช เช่น ใบ หรือช่อดอก จนทำให้ไม่สามารถผสมเกสรได้

ส่วนราสนิมที่มักจะเกิดจากราสนิมสักและสนิมพะยูงนั้นจะเข้าทำลายส่วนของลำต้น กิ่งก้าน ใบและผล โดยสามารถสังเกตเห็นจุดสีน้ำตาลออกส้มคล้ายสีของสนิมที่ค่อยๆขยายตัวและมีสีเข้มขึ้นจนกลายเป็นจุดสีน้ำตาลดำหากเกิดอาการรุนแรงขึ้นอาจจะทำให้แต่ละส่วนของต้นพืชที่ถูกำลายเสียหายได้ เช่น หากเกิดที่บริเวณใบก็จะทให้ใบหลุดร่วง หากเกิดกับผลก็จะทำให้ผลเกิดความเสียหาย นอกจากนี้เชื้อราบางประเภทยังทำให้เกิดโรคใบจุด ที่ทำให้เกิดเป็นแผลบนใบของต้นพืช หรือจะเป็นโรคใบจุดนูนดำได้ และยังทำให้เกิดโรคใบไหม้เพราะเชื้อราเข้าทำลายใบจนเซลล์บริเวณดังกล่าวเกิดแผลไหม้แผ่ขยายเป็นวงกว้าง จนไปถึงโรคใบเหี่ยวที่ใบจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงจากต้น

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเหล่านี้ เราต้องหมั่นตรวจตราต้นพืช หากพบความผิดปกติต้องรีบดำเนินการกำจัดทันทีเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่นๆ ต่อไป

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook