สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปลาจีน แหล่งกำเนิดอยู่ในแม่น้ำแยงซีเกียงของประเทศจีน

ปลาจีน คือปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในแม่น้ำแยงซีเกียงทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศจีน และนำเข้ามาในประเทศไทยมาช้านาน โดยปลาที่นำเข้ามานี้และได้ชื่อว่าปลาจีนประกอบด้วย ปลาเฉา ปลาลิ่น และปลาช่ง ปลาทั้งสามชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างใกล้เคียงกัน โดยปลาซ่งและปลาลิ่นนั้นหากไม่สังเกตที่หัวปลาและท้องปลา อาจจะแยกไม่ออกเลยว่าต่างชนิดกัน เพราะปลาซ่งจะมีหัวที่มีขนาดโต แต่ปลาลิ่นจะมีหัวเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด และ ปลาซ่งจะไม่มีสันที่ท้องส่วนปลาลิ่นจะมีสันแหลมที่ท้อง โดยที่ปลาทั้ง 2 ชนิดจะมีเกล็ดที่มีสีเหมือนกันคือเป็นสีเงินเทาและมีแต้มสำดำบนเกล็ดบ้าง แต่ปลาเฉาจะมีลำตัวที่แตกต่างไปคือตัวจะยาวและกลม มีเกล็ดที่หนาและใหญ่ บริเวณสันหลังเป็นสีดำหรือน้ำตาลแก่ โดยปลาเหล่านี้ได้ถูกนำมาเพาะเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจในประเทศไทยทั้งสิ้น

การเลี้ยงปลาจีนทั้ง 3 ชนิดให้เจริญเติบโตได้ดีนั้นจะต้องเลี้ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสม เริ่มตั้งแต่เรื่องของระดับน้ำที่ควรมีความลึกประมาณ 1.5-2 เมตร มีความกว้างของบ่อดินที่ใช้เลี้ยงปลาประมาณ 2-5 ไร่ ลักษณะบ่อเป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดินในพื้นที่ควรเป็นดินปนทราย น้ำในบ่อมีค่า pH ระหว่าง 7-8.5 ปริมาณออกซิเจนในน้ำมากกว่า 2 ppm หากจะเลี้ยงในบ่อเก่าควรทำความสะอาด ตักตะกอนและโคลนออก หากเคยมีประวัติโรคปลาจะต้องทำการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย ตรวจสอบรอยรั่วและทำการซ่อมแซม และปรับปรุงดินในบ่อด้วยการเติมปูนขาว สำหรับบ่อที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จะมีขนาดมากกว่า 800 ตารางเมตร โดยสามารถปล่อยพ่อแม่พันธุ์ขนาดประมาณ 2-3 กิโลกรัมลงไปในบ่อเดียวกันได้ราว 50-80 ตัวต่อไร่

การเลี้ยงปลาจีนนอกจากจะวางแผนเรื่องจัดการบ่อเลี้ยงแล้ว ผู้สนใจจะเลี้ยงจะต้องศึกษารายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของการผสมเทียม การเลือกพ่อแม่พันธุ์ การฉีดฮอร์โมน การผสมพันธุ์ การฟักไข่ การอนุบาลปลาและการจับปลาเพื่อนำส่งตลาด นอกจากนี้ยังต้องวางแผนเรื่องของอาหารที่จะนำมาเลี้ยงปลาจีนรวมทั้งการเติมปุ๋ยคอก เพราะแต่ละขั้นตอนล้วนส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของปลาที่จะนำออกจำหน่าย อย่างไรก็ตามปลาจีนยังคงมีตลาดรองรับที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เกษตรกรยังไม่ได้เลี้ยงเป็นปลาหลักจึงทำให้ยังมีช่องว่างทางการตลาดเอื้อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาจีนทั้งสามชนิดหรือเลือกเลี้ยงชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อนำผลผลิตเข้าไปจำหน่ายในตลาด ยิ่งมีการบริหารจัดการดี ปลามีความสมบูรณ์ราคาที่ได้รับก็จะมีราคาที่ดียิ่งขึ้น

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook