สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นฝ้าย ปุยขาวเพื่อสิ่งทอ

ต้นฝ้าย คือพืชที่เป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่มีความสำคัญต่อวงการสิ่งทอ เพราะสิ่งทอต่างๆ ใช้ปุยฝ้ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอเพื่อส่งออกสิ่งทอเหล่านั้นไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นลำดับต่อไป จุดเด่นของเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติอย่างฝ้ายนั้น ได้รับความนิยมในการสวมใส่กันมาก เพราะมีคุณสมบัติทั้งให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ดี ในขณะเดียวกันก็สามารถระบายอากาศและความอับชื้นได้ดี นอกจากนั้นส่วนอื่นๆ ของต้นฝ้ายก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ส่วนของเมล็ดฝ้ายนำมาสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับปรุงอาหาร กากเมล็ดหลังการสกัดนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น

พันธุ์ต้นฝ้ายที่ได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยเรานั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ศรีสำโรง 60 พันธุ์ศรีสำโรง 2 และพันธุ์นครสวรรค์ ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยในส่วนของเปอร์เซ็นต์ปุย ความยาว ความละเอียดอ่อน และความเหนียวของเส้นใย แต่โดยรวมแล้วมีลักษณะต้นที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือเป็นต้นฝ้ายที่มีความสูงประมาณ 1.2-1.4 เมตร แตกดอกเป็นสีขาวเมื่อปลูกจนถึงอายุ 50 วัน มีสมอใหญ่ กลม ปลายแหลม แต่ละสมอให้น้ำหนักปุยฝ้ายราว 5.9-6.3 กรัม เก็บเกี่ยวได้ในช่วง 105-160 วัน ให้ผลผลิตสม่ำเสมอและมีปริมาณที่สูง เหมาะแก่การปลูกในประเทศไทย เพราะปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมและทนต่อโรคใบหงิกได้

สำหรับการปลูกต้นฝ้ายควรปลูกในดินร่วนที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดี มีอินทรียวัตถุพอประมาณ ไม่มีน้ำท่วมขัง แต่หากในพื้นที่ปลูกเป็นดินทรายควรปรับปรุงสภาพดินด้วยการเพิ่มปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการเติบโตของพืช ส่วนดินเหนียวจะต้องทำการยกร่องเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังได้ ก่อนทำการปลูกประมาณ 30 วันควรทำการไถพลิกดินเพื่อตากกำจัดวัชพืชและฆ่าเชื้อและแมลงศัตรูพืชที่มีอยู่ในดินราว 14-20 วันแล้วจึงทำการไถแปร และพรวนดินให้ร่วนซุยแล้วจึงทำการหยอดเมล็ด หลุมละ 5-7 เมล็ด เว้นระยะระหว่างหลุมประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะห่างของแถวปลูกแระมาณ 1.25 เมตร แต่หากว่าดินที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ดีอาจจะเว้นระยะน้อยลงได้ตามความเหมาะสม

เมื่อปลูกต้นฝ้ายแล้วไม่เกิน 5 วัน จะเริ่มงอก หลังจากปลูกแล้ว 15-20 วันจึงแยกต้นกล้าที่ไม่แข็งแรงออก ให้เหลือไว้เฉพาะต้นที่แข็งแรงเพียงหลุมละ 2 ต้นและกำจัดหญ้าวัชพืชเสมอ โดยจะเริ่มผลิดอกราว 28-30 วันให้ทำการคัดต้นฝ้ายให้เหลือเพียงหลุมละ 1 ต้นเท่านั้น  และเมื่อเริ่มติดสมอจนถึงช่วงสมอแก่ คือประมาณ 60-100 วัน ต้องหมั่นตรวจตราป้องกันหนอนมาทำลายผลผลิตก่อนที่จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วง 105-155 วัน

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook