สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยรัฐบาลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการเพาะเมฆ เป็นแนวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้วยการใช้เครื่องบินพิเศษเพื่อปล่อยสารเคมีสู่ชั้นบรรยากาศ สร้างฝนเทียมและช่วยให้พืชผลเจริญเติบโตได้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมการเกษตร และมีส่วนสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชั้นบรรยากาศผ่านการปฏิบัติการฝนหลวง และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการ ยิ่งไปกว่านั้น กรมฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการประเมินการปฏิบัติการฝนหลวงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานคือเรดาร์ตรวจอากาศ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตรวจสอบสภาพอากาศระยะไกล

ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีสถานีเรดาร์ตรวจอากาศประจำที่ชนิด S-band จำนวน 5 สถานี และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band จำนวน 5 สถานี  ระบบเรดาร์เหล่านี้ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุหรือหยาดน้ำฟ้า (Precipitation) ที่กระจายตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงต่างๆ และแสดงค่าออกมาในรูปของค่าการสะท้อนกลับ ซึ่งข้อมูลค่าการสะท้อนกลับที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศนั้นไม่ใช่ค่าปริมาณฝนหรือความเข้มฝนที่ตกลงบนพื้นผิวโลกเหมือนข้อมูลที่ได้จากถังวัดน้ำฝน ดังนั้น กระบวนการการแปลงค่าที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศให้เป็นปริมาณน้ำฝนเป็นกระบวนการที่สำคัญ หากไม่มีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม การแปลงค่าการสะท้อนกลับที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศเป็นค่าประมาณปริมาณน้ำฝนจริงอาจไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ

สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัย แก่คณะผู้วิจัยจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำหรับโครงการวิจัย “การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร” เพื่อยกระดับการประเมินปริมาณฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และนำข้อมูลที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ รับมือกับปริมาณฝนในแต่ละระยะและแต่ละพื้นที่ และเตือนภัยเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชุมชนและพืชผลทางการเกษตรต่อไป

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook