สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบถอนรากและบีบอัดวัชพืช

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งเป็นอาหารหลักและส่งออกที่จำเป็น ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวมากกว่า 70 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวได้ 24 ล้านตันต่อปี (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562). ประมาณร้อยละ 40 ของผลผลิตข้าวต่อปีส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี (สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว, 2562). อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวยังคงพบความท้าทายในประเด็นผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างต่ำ ที่เกิดจากหลายปัจจัย หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ คือ ปัญหาศัตรูพืช ได้แก่ โรคพืช แมลง และวัชพืช โดยเฉพาะวัชพืชที่อาจทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมากหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ

การควบคุมและกำจัดวัชพืชในนาข้าวทำได้หลายวิธี เช่น วิธีกล (mechanical method) ชีววิธี (biological method) การเขตกรรม (cultural method) และการใช้สารเคมี (chemical method) การควบคุมระดับน้ำ การใช้แรงงานถอนกำจัดวัชพืช และการใช้สารเคมีซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้องและต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการสะสมของสารพิษในดินและแหล่งน้ำซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสารพิษตกค้าง ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น กระแสดังกล่าวทำให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตข้าวปลอดสารพิษหรือข้าวอินทรีย์มากขึ้น อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวปลอดสารเคมีหรือข้าวอินทรีย์โดยไม่มีการจัดการวัชพืชที่ดีอาจทำให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตข้าวและมีรายได้น้อยกว่าที่ควรจะได้รับ

การจัดการวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีกลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยได้มีการคิดค้นเครื่องมือกำจัดวัชพืชต่างๆ ให้เกษตรกรได้เลือกใช้ เครื่องพรวนกำจัดวัชพืช เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการกำจัดวัชพืช แต่ยังพบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยมีกลไกในการถอนรากต้นวัชพืชและทำการบีบอัดให้จุดเจริญของต้นวัชพืชเกิดความเสียหายโดยใช้หลักการของลูกกลิ้ง เพื่อที่จะสามารถกำจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการลดหรือเลิกใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช  สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยมีกลไกในการถอนรากต้นวัชพืชให้มีพื้นผิวลูกกลิ้งที่ดีที่สุดในการกำจัดวัชพืชที่สามารถใช้ในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดต้นทุนการทำนา ในขณะที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้การทำนามีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook