สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การจัดการเมล็ดพันธุ์ กลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลผลิต

เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมท่อยู่คู่ประเทศไทยเรามาช้านานและมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การจัดการเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผลผลิต เพราะเมล็ดพันืทีมีความสมบูรณ์จะทำให้เกิดผลผลิตในปริมาณสูงและผลผลิตมีคุณภาพ ทำให้การการจัดการเมล็ดพันธุ์มีบทบาทสำคัญในการเกษตรอย่างมาก ทำให้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเกษตร เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงในแปลงปลูก ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตามมา

กลยุทธ์การจัดการเมล็ดพันธุ์

กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ สามารถแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้ ดังนี้

  • การพัฒนาพันธุ์ หรือปรับปรุงพันธุ์ เป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น โดยเน้นเรื่องของการผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ทำให้เมล็ดพันธุ์ที่นำไปใช้ในแปลงเกษตรให้ผลผลิตต้นพืชที่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งมีความต้านทานต่อแมลงและโรคพืชได้ดียิ่งขึ้น
  • สร้างแปลงปลูกต้นแบบเพื่อทดสอบเมล็ดพันธุ์ กระจายไปยังแต่ละภาค เพื่อทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่ใกล้เคียงกับแปลงปลูกแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อทดสอบอัตราการงอด การต้านทานโรคพืชและแมลง การให้ผลผลิตในแต่ละระยะของต้นพืช เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาอย่างแท้จริงก่อนนำไปปลูกในแปลงของตน
  • จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้ง่ายขึ้น และมีความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพดิน น้ำ และสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก
  • การรับรองเมล็ดพันธุ์โดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกษตรกรผู้นำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกเกิดความมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และยังทราบถึงแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์
  • ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการเมล็ดพันธุ์ การให้ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณสูง

การจัดการเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนสำคัญของการเกษตร และส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชอย่างมาก รัฐบาลหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเมล็ดพันธุ์และได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความพร้อมของเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการพัฒนาพันธุ์เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการรับรองเมล็ดพันธุ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงการจัดเก็บและการกระจายเมล็ดพันธุ์ และการจัดตั้งสถานที่ทดสอบเมล็ดพันธุ์ การใช้กลยุทธ์เหล่านี้ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผลได้อย่างมาก

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook