สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดี

การปลูกมะพร้าวเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยนั้น นอกจากจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวมาขายสดๆ ยังมีการแปรรูปผลิตเป็นกะทิหรือน้ำตาลมะพร้าว และยังนำส่วนอื่นๆ ของมะพร้าวมาใช้ประโยชน์เช่น เส้นใยมะพร้าว กะลามะพร้าว ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่เกิดความสนใจผลิตมะพร้าวมากขึ้น  แหล่งผลิตใหญ่ๆ อยู่ในแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชลบุรี ระยอง สมุทรสงครามและราชบุรี

การทำสวนมะพร้าวนับเป็นการลงทุนที่ใช้ทั้งเงินทุนและเวลาสูง เพราะต้องใช้เวลาราว 5 ปีขึ้นไปถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และพื้นที่สำหรับการปลูกมะพร้าวนั้นจะต้องมีดินร่วนและร่วนปนทรายที่สามารถดูดซับอุ้มน้ำ ต้องมีหน้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร มีค่าดินเป็นกรดเล็กน้อย ค่า pH 6-7 และระดับน้ำใต้ดินควรลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่มากกว่าปีละ 1,300 มิลลิลิตร ไม่ควรมีฝนทิ้งช่วงมากกว่า 3 เดือน ภูมิอากาศเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส และพื้นที่ปลูกไม่ควรสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 100 เมตร ควรมีแสงแดดส่องถึงไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้มีเนื้อในผลที่หนานุ่มน่ารับประทาน

การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อนำมาเพาะปลูก จะต้องเลือกพันธุ์จากสวนพันธุ์ที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์ที่เราต้องการปลูก มีพื้นที่สวนมากกว่า 10 ไร่ อายุต้นมะพร้าวตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและมีอายุใกล้เคียงกันทั้งสวน ให้ผลผลิตดก ไม่พบประวัติหรือร่องรอยการเกิดโรคพืชหรือเกิดการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ และเป็นพื้นที่ที่มีสวนมะพร้าวรายล้อมหลายแห่ง โดยต้องทำการคัดเลือกเฉพาะผลที่ได้รับการเก็บอย่างใส่ใจ ไม่กระแทก ผลมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์

จากคู่มือ “การปลูกมะพร้าว” ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แนะนำวิธีการวางผังการปลูกมะพร้าว สำหรับพื้นที่แปลงปลูกที่เป็นแนวราบไว้ คือ แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่จะเว้นระยะระหว่างต้นและแถวปลูกเท่ากัน และผังแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่จะมีระยะห่างของต้นยาวกว่าระยะห่างของแถว ซึ่งจะทำให้ปลูกมะพร้าวได้มากกว่าแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสถึงร้อยละ 15 การเตรียมหลุมเพื่อปลูกมะพร้าวมักจะทำกันในช่วงฤดูแล้ง และทำการปลูกในช่วงฤดูฝน โดยช่วงแรกควรมีการทำที่พรางแสงไว้เพื่อให้มะพร้าวมีโอกาสเพิ่มอัตราการรอดมากขึ้น และควรมีไม้ค้ำเพื่อป้องกันการโค่นเมื่อมีลมแรง โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมปลูกพืซอื่นๆ แซมระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต

เมื่อมะพร้าวอายุได้ 5-6 ปีจึงเริ่มให้ผลผลิต โดยเฉลี่ยจะได้ผลผลิตประมาณ 1 ทะลาย/เดือน แต่ช่วงฤดูหนาวจะได้ผลผลิตน้อยลง โดยช่วงเดือน สค.-กย. จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากสุด ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมักจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 6-8 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละสวน รอเวลา 5-6 ปี แต่หลังจากนั้นก็เก็บผลผลิตกันต่อเนื่องครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook