สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

Smart Farming กุญแจสำคัญแห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล

สวก. เร่งผลักดันและยกระดับภาคการเกษตรของประเทศไทยผ่านการกำหนดกรอบการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการในแปลงปลูกหรือแปลงเพาะเลี้ยงได้ผลผลิตที่มีดีขึ้น ทั้งการใช้หุ่นยนต์หรือใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยในการดำเนินงาน เป็นการวางแผนที่แม่นยำยิ่งขึ้นและลดการพึ่งพาแรงงาน เน้นผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการทำงานของเกษตรกรได้จริง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องปัจจัยการผลิต เกิดผลประกอบการที่ดี และลดความเสียหายในทุกกระบวนการ รับชมรายละเอียดของกรอบวิจัยได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook