สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การบริหารจัดการ เทคโนโลยีการปลูกข้าวสมัยใหม่

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาต้นแบบเครื่องกลการเกษตร การพัฒนาความร่วมมือกันของเกษตรกรในชุมชน การปรับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแปลงปลูก การส่งเสริมศักยภาพข้าวไทยในตลาดสากล ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตข้าว รวมไปถึงการทำการตลาด นอกจากนี้ในคลิปนี้ยังได้เล่าถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการผลิตข้าวได้สะดวกขึ้น รายละเอียดเป็นอย่างไรมารับชมกัน

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook